جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نمونه و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 19
شماره 19 سال 5
پاییز 1396
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

چکیده تیلاپیاها گروهی از ماهیان خانواده سیکلیده با بیش از هفتاد گونه هستند که نزدیک به ده گونه آنها پرورشی است. مهم ترین گونه های پرورشی تیلاپیای نیل، آبی و موزامبیک و دورگه های تیلاپیای قرمز می باشد. در این مقاله به مزایای پرورشی گونه های تیلاپیا، تفاوت و ویژگی های زیستی و اکولوژیک گونه های مهم پرورشی پرداخته شده است. همچنین سعی شده است به تاثیر پرورش این ماهی بر اکوسیستم های طبیعی و گونه های بومی، برمنابع آبی و صنعت آبزی پروری ایران با ذکر مثال هایی از سایر کشورها پرداخته شود. همچنین توصیه هایی در خصوص انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی پیش از معرفی آن و همچنین گونه مناسب شرایط ایران انجام شده است. نتایج مطالعات انجام شده در سایر کشورها نشان می دهد که چنانچه ارزیابی دقیقی از اکوسیستم های آبی شده باشد می توان با توجه به نتایج آن از گونه های تیلاپیایی استفاده نمود که حداقل همپوشانی آشیان اکولوژیک و رقابت با گونه های بومی را داشته باشد. نهایتاً توصیه می شود که بحث پرورش تیلاپیا به جای مطرح شدن در رسانه ها در مجامع علمی مورد بررسی قرار گیرد.
آریا وزیر زاده
DOI : 0
کلمات کلیدی : تیلاپیا ، آبزی پروری ، اثرات محیط زیستی ، ایران
چکیده به منظور بررسی الگوی تخم‌ریزی هوور مسقطي، اطلاعات زیست سنجی از ماهیان صید شده با تورگوشگیر در دریای عمان و سواحل سیستان و بلوچستان در سال1386 جمع آوری گردید. نتایج حاصل از درصد فراواني مراحل مختلف جنسي و شاخص گنادی (GSI)، يك دوره تخم‌ريزي طولانی از آبان تا اردیبهشت را براي هوورمسقطي در دریای عمان نشان دادند که اوج آن در ماه های فروردين- ارديبهشت بود. ميانگين طول چنگالی بلوغ جنسي (Lm50%) براي هوورمسقطي 4/62 سانتي‌متر به دست آمد، که بر اساس مقایسه آن با فراوانی طولی بیش از 70 درصد ماهیان صید شده نابالغ می‌باشند. بررسي نسبت جنسي به تفكيك طول نشان داد که جنس نر طول بزرگ‌تری نسبت به ماده دارد. رابطه وزن به تفکیک جنس نر و ماده نشان داد که در طول‌های بزرگتر از61 سانتی‌متر ماهیان نر از وزن بیشتری نسبت به ماهیان ماده برخوردار می‌باشند. به منظورمدیریت ذخایر ماهی هوور مسقطی و صید بیشتر ماهیان بالغ آن دردریای عمان، نیاز است تا چشمه تورهای گوشگیر بهینه گردند.
سید عباس حسینی - محمدرضا میرزایی - بیژن آژنگ - شیروان عنایتی
DOI : 0
کلمات کلیدی : هوور مسقطی ، الگوی تخم‌ریزی ، شاخص گنادی ، دریای عمان
جهت بررسی رابطه طول و وزن مروارید ماهی تعداد 185 قطعه ماهی به وسیله الکتروشوکر درفصل بهار 1392 از رودخانه سیاهرود صید گردید. نسبت جنسی نر به ماده در جمعیت مورد مطالعه 3/1:1 بود که فاقد اختلاف معنی‌داری بین نسبت جنسی نر و ماده در جمعیت فوق بود (05/0P > ، 95/1 =2χ). بیشینه طول کل و وزن ماده‌ها 50/90 میلی‌متر و 26/7 گرم و برای نرها 09/89 میلی‌متر و 19/5 گرم ثبت گردید. رابطه طول و وزن در ماده‌ها (96/0 =2r) 849/2TL 013/0 W = و در نرها (95/0 =2r)766/2TL 0132/0 W = و در جمعیت (94/0 =2r)871/2TL 0118/0 W = بدست آمد. نتایج نشان داد که الگوی رشد برای این گونه در منطقه مورد مطالعه از نوع آلومتریک منفی می باشد.
ارسلان بهلکه - پریسا ملکی - صدیق عزیزی - غلامرضا خزین
DOI : 0
کلمات کلیدی : مروارید ماهی ، طول و وزن ، سیاهرود ، دریای خزر
در سال‌های اخیر استفاده از محرک‌های ایمنی برای پیشگیری از بیماری‌ها به عنوان جایگزین آنتی‌بیوتیک‌ها در آبزی‌پروری، رایج شده است. در این مطالعه اثر اسانس گیاه مشگک (Ducrosia anethifolia) بر رشد و پاسخ‌های ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) بررسی شد. اسانس این گیاه با غلظت‌های مختلف (001/0، 01/0 و 1/0 درصد) با روغن آفتاب‌گردان ترکیب و به جیره غذایی اضافه گردید و ماهی‌ها به مدت 40 روز با این جیره‌ها غذادهی شدند. تعداد گلبول‌های سفید، میزان فعالیت لیزوزیم و باکتری‌کشی سرم و میزان فعالیت انفجار تنفسی هر 10 روز اندازه‌گیری شد. میانگین گلبول‌های سفید تیمارهای 01/0 و 1/0 از لحاظ آماری بیش از تیمارهای 001/0 و شاهد بود. میانگین فعالیت باکتری‌کشی سرم تیمارهای مختلف تفاوت معنا دار نداشت (P˃0.05) اما تیمار چهارم در روز 10 و تیمار شاهد در روز 30 بیش‌ترین فعالیت باکتری‌کشی را نشان دادند. میزان فعالیت باکتری‌کشی سرم در تیمارهای شاهد و چهارم روز 20 نسبت به روزهای 10 و 30 کاهش چشم‌گیر نشان داد. بالاترین میانگین فعالیت انفجار تنفسی در تیمار 01/0 و کم‌ترین میزان آن در تیمار 001/0 مشاهده شد.
فاطمه دهقان - آریا وزیر زاده
DOI : 0
کلمات کلیدی : اسانس مشگک ، پاسخ ایمنی ، قزل‌آلای رنگین‌کمان ، محرک ایمنی
سموم کشاورزی از جمله سموم پرمصرف هستند که تأثیر به سزایی بر آبزیان دارند و بر اساس شاخص‌های پاتولوژیک می‌توان بر میزان سمیّت آن‌ها پی¬برد. در پژوهش حاضر اثر غلظت‌های مختلف سم علف‌کش گلایفوزیت بر ساختار آبشش ماهی کپور معمولی بررسی گردید. ماهیان مورد نظر در معرض غلظت‌های مختلف سم گلایفوزیت (5، 10 و 20 درصد غلظت کشنده (05/20 میلی¬گرم بر لیتر) و یک گروه شاهد در طی یک هفته قرار گرفتند. سپس توسط سوسپانسیون گل میخک بیهوش شدند، آبشش‌ها استخراج و سپس با روش استاندارد بافت‌شناسی، برش‌های بافتی تهیه و اثرات هیستوپاتولوژیک بررسی شد. بر اساس مشاهدات، آسیب‌های بافتی از جمله هيپرپلازي و هیپرتروفی سلول‌های آبششی، واکوئله شدن لاملایی، جدا شدن سلول‌های اپيتلیوم از غشاي پايه، چماقي شدن انتهاي رشته‌ها، ایجاد سینوس خونی، ادم شديد لاملاي اوليه و ثانویه، چسبندگی، تخریب و نكروز رشته‌های ثانویه دیده شد. با افزایش میزان غلظت سم، اثرات آن‌ها بر ساختار و ریخت‌شناسی بافت آبشش شدیدتر بود به طوری که شدیدترین اثرات از جمله چسبندگی شدید و نکروز در تیمار شماره 3 (20 درصد غلظت کشنده) مشاهده گردید. به طور کلی از این شاخص‌های پاتولوژیک می‌توان به عنوان بیومارکرهای زیستی استفاده نمود. بر اساس اثرات پاتولوژیک مشاهده شده سم گلایفوزیت جزو سموم با اثر شدید بر بافت‌های آبزیان معرفی می‌گردد.
مجید عسکری حصنی - نبات نقشبندی
DOI : 0
کلمات کلیدی : سموم کشاورزی ، تغییرات هیستوپاتولوژیک ، کپورمعمولی ، Cyprinus carpio ، بیومارکرها
خصوصيات کيفي لاشه ماهي سفید Rutilus kutumصيد شده به دو روش صيد گوشگير و پره در طی 16 روز نگهداري در يخ با ثبت تغييرات میکروبی (باکتریهای سرمادوست و کل) ارزيابي شد. بر اساس نتايج به دست آمده ، بارباکتریایی در زمانهای مختلف نگهداری، روند افزایشی را نشان دادند و بین اولین روز و آخرین روز نگهداری اختلاف معناداری در مقادیر آنها مشاهده گردید (P<0.05). باکتریهای سرمادوست روند یکنواختتری نسبت به باکتریهای کل نشان دادند و با گذشت زمان باکتریهای غالب در یخ را تشکیل دادند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که روش صید به طور کلی اثر معناداری بر شاخصهای میکروبی مورد بررسی داشته است و ماندگاري ماهیانی که به روش پره صید شده بودند بیشتر از ماهیانی بود که به روش گوشگیر صید شدند.
پریا رئوفی - سید مهدی اجاق
DOI : 0
کلمات کلیدی : بار باکتریایی ، Rutilus kutum ، صید پره ، صید گوشگیر ، نگهداری در یخ

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :انجمن علمی شیلات دانشگاه تهران
مدیر مسئول :آرش جولاده رودبار
سردبیر :مینا توانا
هیئت تحریریه :
حمیدرضا غنوی
مژگان زارع
طیب حسین پور
سارا جعفری
پریسا ملکی
علیرضا نیسی
حامد غفاری فارسانی
سید محمد صادق موسوی کیاسری
شاپا :در نوبت دریافت
شاپا الکترونیکی :2538-4147

نمایه شده