جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نمونه و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 17
شماره 17 سال 5
بهار 1396
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

چکیده به منظور بررسی رابطه طول-وزن گونه های ساردین رنگین کمان Dussumieria acuta، یلی چهارخطی Pelates quadrilineatus، پنجزاری Leiognathus daure و گواف لکه دار Nematalosa nasus، تعداد 2688 نمونه ماهی از سواحل عسلویه در حد فاصل زمانی آذرماه 94 تا فروردین 95 بوسیله تورکاسه ای (Purse Seine) صید شدند. طول و وزن نمونه ها به ترتیب با استفاده از کولیس دیجیتال با دقت 0/01 میلی متر و ترازو دیجیتال با دقت 0/01 گرم اندازه گیری شد. بر اساس نتایج، الگوی رشد در تمامی گونه های مورد بررسی ایزومتریک و دامنه ضریب همبستگی میان نمونه ها به میزان 0/986-0/928 محاسبه شد که علاوه بر نمایش میزان بالای همبستگی رابطه بین طول و وزن، بازگوکننده مشابه بودن این نتایج با دیگر بررسی های انجام شده در خليج فارس است. همچنین روند تغييرات عامل های عرض از مبدا (a) و شیب خط (b) نيز مشابه هم بود به نحوی که با افزايش مقدار شیب خط از مقدار عرض از مبدا کاسته مي شد.
فرهاد کنیه - فرشته زراعت پیشه
DOI : 0
کلمات کلیدی : رابطه طول-وزن ، ساردین ، عسلویه ، خلیج فارس
دورگه گیری در میان بسیاری از گونه های تاس ماهیان جهت دست یابی به نمونه هایی با صفات برتر مرسوم است. از آنجایی که شناخت عملکردهای مهم ماهی از جمله تغذیه و تنفس بدون شناخت کامل استخوان ها به ویژه سر امکان پذیر نمی باشد، از این رو این تحقیق با هدف بررسی ساختار استخوان شناسی سر ماهی دورگه (فیل ماهی ماده × تاسماهی سیبری نر) و مقایسه آن با گونه والدینی فیل ماهی به اجرا درآمد. برای این منظور از روش شفاف سازی استخوان ها جهت مطالعه ساختار اسکلتی استفاده شد. در ادامه عکس برداری از نمونه ها توسط اسکنر و ترسیم استخوان های بخش سر توسط نرم افزارX6 Corel Draw انجام شد. در نهایت استخوان های سر دو ماهی بررسی و اختلافات آن ها در شکل و اندازه توصیف شد. نتایج نشان داد که با وجود ساختمان اسکلتی یکسان در سر، تفاوت هایی در برخی بخش ها وجود دارد. اما در ساختار دهانی تفاوتی مشاهده نشد به عبارتی دیگر ماهی دورگه دارای بخش دهانی یکسانی با والد ماده خود (فیل ماهی) است.
پریا جلیلی - سهیل ایگدری - لیلا رمضان زاده
DOI : 0
کلمات کلیدی : استخوان شناسی ، تاس ماهی سیبری ، فیل ماهی ، دورگه
به منظور بررسی ویژگی های ریخت سنجی و شمارشی ماهي كورا (Barbus cyri) در حوضه جنوبی دریای خزر 78 نمونه ماهی با استفاده از دستگاه الکتروشوکر از رودخانه های سفیدرود، سرداب رود و تجن صید شد. 32 ویژگی ریخت سنجی به وسیله کولیس دیجیتال اندازه‌گیری و 9 ویژگی شمارشی به وسیله استریومیکروسکوپ شمرده شد. ویژگی های ریخت سنجی قبل از تجزیه‌ و تحلیل به جهت کاهش خطای حاصل از اندازه ناهمسان نمونه ها استاندارد شدند. سپس داده های حاصله تحت تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) و متغیرهای کانونی (MANOVA/CVA) قرار گرفتند. در مورد ویژگی های ریخت سنجی 9 عامل نشان‌دهنده حدود 71 درصد تنوع و در مورد ویژگی های شمارشی 3 عامل نشان‌دهنده حدود 60 درصد تنوع بین جمعیت های مورد مطالعه بود. 17 ویژگی ریخت سنجی و چهار ویژگی شمارشی در بین جمعیت های مورد مطالعه دارای اختلاف معنی‌دار با یکدیگر بودند (P<0.05). با توجه به نتایج به نظر رسید شرایط اقلیمی متفاوت حاکم بر زیستگاه های مورد بررسی مهمترین عامل در جدایی جمعیت ها باشد.
مژگان زارع شهرکی - احسان هاشمی - عاطفه دارابی - سیده سارا جعفری کناری
DOI : 0
کلمات کلیدی : سس ماهی کورا ، تنوع ریختی ، فنوتیپ ، زیستگاه ، حوضه کاسپین
جهت بررسی تغییرات فسفر و اسیدیته محیط کشت سیانوباکتر Nostoc calcicola بر میزان تولید پلی بتا هیدروکسی بوتیرات (PHB) مطالعه ای صورت گرفت. برای این منظور میزان تولید این پلیمر در سیانوباکتر Nostoc calcicola تحت تاثیر سطوح مختلف فسفر (100، 200 و 400 میکروگرم فسفر در لیتر) و اسیدیته (5/5 ، 7 و 5/8) در روزهای مختلف (4، 8 و 12)، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد افزایش اسیدیته اثر معناداری بر تولید PHB دارد (0.05>P)، بطوریکه افزایش اسیدیته از 5/5 به 5/8 باعث افزایش تولید این پلیمر گردید. همچنین افزایش محتوی فسفر محیط کشت از 100 به 400 میکروگرم فسفر در لیتر با افرایش معنی دار در میزان تولید PHB همراه بود (0.05>P). با توجه به نتایج بدست آمده، اسیدیته 5/8 و 400 میکروگرم فسفر در لیتر بهترین گروه برای افزایش و تجمع PHB تشخیص داده شد. با توجه به اینکه پویایی PHB با ذخیره انرژی سلول در ارتباط است به نظر می رسد در گروه های با فسفر کم حاملین انرژی کمتری تولید می کنند لذا شرایط برای تجزیه PHB و تبدیل آن به استیل کوآنزیم آ وجود دارد که در نتیجه می تواند باعث کاهش میزان این پلیمر در گروه های با فسفر کمتر باشد.
سید عباس حسینی - فاطمه خواجه پور - زهرا موسویان
DOI : 0
کلمات کلیدی : پلی بتا هیدروکسی بوتیرات ، فسفر ، بیوپلاستیک ، سیانوباکتر ، Nostoc
برای بهبود عملکرد پرورش ماهیان استفاده از انواع محرك هاي رشد در جیره می تواند راه گشا باشد. تأثير سطوح مختلف عصاره آبی جلبک دریایی Sargassum angustifoliom در جيره روي كيفيت شیمیایی بدن ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) با وزن متوسط 19/0±41/6 گرم به مدت هشت هفته مورد مطالعه قرار گرفت. ابتدا بعد از جمع آوری جلبک از منطقه جزر و مدی بوشهر و عمل آوری آن، 100گرم پودر جلبک در 5 لیتر آب داغ عصاره‎گیری شد. عصاره جلبکی در 5 سطح متفاوت، صفر(شاهد)، 50 ، 100 ،200 و 400 میلی گرم به جیره غذایی اضافه گردید. غذادهی به میزان 2% وزن توده زنده طی دوره پرورش و 2 بار در روز انجام شد. پس از 56 روز پرورش، نتایج آنالیز تقریبی لاشه نشان داد که میزان پروتئین و خاکستر لاشه نسبت به گروه شاهد تفاوت معنی داری دارد (P<0.05). این درحالی بود که میزان چربی در گروه 400میلی گرم، نسبت به گروه شاهد افزایش معنی داری را نشان داد (P<0.05). همچنین میزان رطوبت لاشه افزایش قابل توجهی را در گروه 200 میلی گرم نسبت به گروه های دیگر نشان داد. نتایج این مطالعه نشان داد که اضافه کردن 400 میلی گرم از عصاره جلبکی اثرات مثبتی بر ترکیبات بیوشیمیایی لاشه به خصوص بر میزان آنالیز چربی دارد.
فرشته زراعت پیشه - فرید فیروزبخش - فرهاد کنیه
DOI : 0
کلمات کلیدی : قزل آلای رنگین کمان ، عصاره آبی ، جلبک دریایی ، ترکیب شیمیایی بدن
ماهیان غیربومی توسط انسان ها با اهداف مختلفی نظیر آبزی پروری، صید ورزشی، کنترل مالاریا و ... به حوضه های آبریز مختلف در دنیا معرفی شده است، که به عنوان یک عامل تهدید جدی برای ماهیان بومی شناخته می شوند. گاوماهی دریاچه ای به عنوان گونه ای مهاجم تاکنون از حوضه های آبریز هریرود، کاسپین و ارومیه گزارش شده است. در این مطالعه حضور این گونه برای اولین بار از حوضه آبریز نمک با ارائه یک فهرست از ماهیان رودخانه جاجرود و یک بحث پیرامون توجه به گسترش ماهیان غیر بومی ارائه می گردد.
سهیل ایگدری - آرش جولاده رودبار - علی سلیمانی - طیب حسین پور
DOI : 0
کلمات کلیدی : ریخت سنجی ، گاوماهی تالابی ، مهاجم ، حوضه آبریز نمک

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :انجمن علمی دانشجویی شیلات دانشگاه تهران
مدیر مسئول :پریا جلیلی
سردبیر :آرش جولاده رودبار
هیئت تحریریه :
حمیدرضا غنوی
مژگان زارع
مهسا برهانی
طیب حسین پور
سارا جعفری
شاپا :در نوبت دریافت
شاپا الکترونیکی :2538-4147

نمایه شده